Провадження освітньої діяльності у Барському автомобільно-дорожньому технікумі Національного транспортного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ № 529965, дата видачі 16.07.2010 р., термін дії до 01.07.2015 р.

 Правила прийому розроблені Приймальною комісією Національного транспортного університету (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1244 від 05 листопада 2012 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 р. за №, № 1902/22214, 1903/22215.

І. Загальні положення

1.1. Барський автомобільно-дорожній технікум Національного транспортного університету оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1 до цих Правил).

1.2. До Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.3. Прийом до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано на тих же умовах, що й для студентів технікуму.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

2.3. Барський автомобільно-дорожній технікум Національного транспортного університету приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2 до цих Правил).

2.4. Барський автомобільно-дорожній технікум Національного транспортного університету здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Барському автомобільно-дорожньому технікумі Національного транспортного університету здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту у Барському автомобільно-дорожньому технікумі Національного транспортного університету на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у Барському автомобільно-дорожньому технікумі Національного транспортного університету, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи відбіркової комісії технікуму (дні тижня та години):   

понеділок – п’ятниця – 8.00 – 18.00;

субота, неділя – 9.00 – 14.00.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма
навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2013 року

01 липня
2013 року

Закінчення прийому заяв та докумен­тів від осіб, які мають складати вступ­ні випробування, що проводить Барський автомобільно-дорожній технікум

20 липня 2013 року

24 липня
2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

-

31 липня 2013 року

30 липня
2013 року

Строки проведення Барським автомобільно-дорожнім технікумом вступних випробувань

21 – 31 липня
2013 року

25 – 30 липня
2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший –
не пізніше 12 години
01 серпня 2013 року;

другий –
не пізніше 12 години
05 серпня 2013 року;

третій –
не пізніше 12 години
08 серпня 2013 року

перший –
не пізніше 12 години
31 липня 2013 року;

другий –
не пізніше 12 години
04 серпня 2013 року;

третій –
не пізніше 12 години
07 серпня 2013 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –
11 серпня 2013 року;

 

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 23 серпня 2013 року

за кошти фізичних та юридичних осіб –не пізніше 14 серпня 2013 р.

 

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на заочну форму навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

прийом заяв і документів з 01 липня 2013 року по 29 липня 2013 року,

фахові випробування, що проводить Барський автомобільно-дорожній технікум Національного транспортного університету (співбесіда), – 30 липня 2013 року,

конкурсний відбір – оприлюднення рейтингових списків із зазначенням рекомендованих до зарахування.

перший – не пізніше 12 години 31 липня 2013 року,

другий – не пізніше 12 години 04 серпня 2013 року,

третій – не пізніше 12 години 07 серпня 2013 року;

зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 14 серпня 2013 року.

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету (далі – заява) в паперовій або електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. У заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку, відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о.

На вимогу вступника відбіркова комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, на особистий вибір – оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), на особистий вибір оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3´4см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття відбірковою комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011,або 2012 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету, або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаются.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) при вступі на основі повної загальної середньої освіти подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у Барському автомобільно-дорожньому технікумі Національного транспортного університету.

5.8. Особи, які при вступі на основі повної загальної середньої освіти не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, із числа:

громадян України, звільнених зі строкової військової служби у 2013 році;

військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

осіб, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень,

у разі їх неучасті в 2013 році у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Барському автомобільно-дорожньому технікумі Національного транспортного університету.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, при вступі на основі повної загальної середньої освіти подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Барському автомобільно-дорожньому технікумі Національного транспортного університету на їх вибір.

5.10. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Барському автомобільно-дорожньому технікумі Національного транспортного університету на їх вибір.

5.11. Вступники, зазначені у пунктах 5.7 – 5.10 цих Правил, мають право подавати заяви тільки у паперовій формі.

5.12. Заяви в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національно транспортного університету.

5.13. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1903/22215 (див. додаток 7 до цих Правил).

5.14. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) про участь у конкурсному відборі на кожну форму навчання у кожному з вищих навчальних закладів. Факт кожної подачі заяви у паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою відбіркової комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви, подані вступниками до відбіркової комісії в паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються відбірковою комісією.

5.15. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2013 році та Правилами прийому до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету мінімальної кількості балів, до участі в конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.16. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі.

Письмове підтвердження адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету, є підставою для прийняття відбірковою комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).

5.17. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету.

5.18. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі для участі у конкурсному відборі.

5.19. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів, які проводяться у формі тестування, у випадках, передбачених пунктом 6.2 розділу VI цих Правил) з двох відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) (див. додаток 5 до цих Правил). Перший предмет є обов’язковим. Другий предмет із зазначених у додатку 5 обирається вступником. Один конкурсний предмет у додатку 5 визначений як профільний.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, якщо кількість балів з конкурсних предметів становить не нижче 124.

Барський автомобільно-дорожній технікум Національного транспортного університету за рішенням відбіркової комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з непрофільного загальноосвітнього предмета, визначеного Правилами прийому до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступники, допущені відбірковою комісією до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, беруть участь у конкурсі за спеціальностями та формами навчання згідно з поданими заявами.

6.2. Право брати участь у конкурсі при вступі до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету на основі повної загальної середньої освіти за результатами вступних екзаменів з відповідних загальноосвітніх предметів у Барському автомобільно-дорожньому технікумі Національного транспортного університету або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання на їх вибір мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди).

Право брати участь у конкурсі при вступі до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету на основі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Барському автомобільно-дорожньому технікумі Національного транспортного університету на їх вибір мають:

особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;

громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Право брати участь у конкурсі при вступі до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету на основі повної загальної середньої освіти тільки за результатами вступних екзаменів з відповідних загальноосвітніх предметів у Барському автомобільно-дорожньому технікумі Національного транспортного університету у разі їх неучасті у зовнішньому незалежному оцінюванні у 2013 році мають:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби у 2013 році;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

6.3. Конкурсний бал при вступі на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обчислюється шляхом додавання балів сертифіката (сертифікатів) з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів у випадках, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 8 до цих Правил.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5 до цих Правил: української мови (диктант) та математики (тестування). Один конкурсний предмет у додатку 5 визначений як профільний.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти, якщо кількість балів кожного вступного екзамену становить не менше мінімальної кількості балів, вказаної у додатку 5.

Вступники, допущені відбірковою комісією до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти, беруть участь у конкурсі за спеціальностями згідно з поданими заявами.

6.5. Конкурсний бал при вступі на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів та середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.6. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.7. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, відбіркова комісія за умови наявності педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.8. Для конкурсного відбору вступників на навчання зі скороченим терміном для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника відповідної спеціальності використовуються результати фахового випробування, яке проводиться у формі фахової співбесіди згідно з програмами, складеними на підставі освітньо-професійних програм підготовки кваліфікованих робітників відповідних спеціальностей.

Програми фахових вступних випробувань і критерії оцінювання знань розробляються відповідними атестаційними комісіями і затверджуються Національним транспортним університетом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із фахового вступного випробування складає не менше 124.

Вступники, допущені Приймальною комісією до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання зі скороченим терміном для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, беруть участь у конкурсі за спеціальностями згідно з поданими заявами.

Конкурсний бал для вступників на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника обчислюється як сума результату фахового випробування та середнього бала диплома кваліфікованого робітника. При цьому середній бал диплома кваліфікованого робітника обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала, переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 8, та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з диплома кваліфікованого робітника, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.10. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Барським автомобільно-дорожнім технікумом Національного транспортного університету, розглядає апеляційна комісія Національного транспортного університету.

Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджуються наказом ректора Національного транспортного університету.

Апеляція повинна подаватись не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

VII. Цільовий прийом до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету.

7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота становить 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.

VIIІ. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, або мають результат вступних екзаменів у передбачених цими Правилами випадках не нижче встановленого цими Правилами рівня, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

IX.Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1.Зараховуються до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету відповідно до розділу XII цих Правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для участі у конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами.

Призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно з додатком 5 до цих Правил.

9.3. Величина додаткового бала встановлюється

особам,  нагородженим дипломами  I ступеня, – 50 балів;

особам,  нагородженим дипломами  IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами  IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з прелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, зазначена у додатку 5 до цих Правил.

Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1 цього розділу, які не рекомендовані до зарахування на навчання на виділені згідно з пунктом 10.2 місця, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до  конкурсного бала.

XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).

11.2. Право на першочергове зарахування до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету, крім перелічених у пункті 11.1 категорій вступників, також мають випускники курсів поглибленого вивчення математики та української мови Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету.

11.3. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктами 11.1 та 11.2 цих Правил.

XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників формуються відбірковою комісією Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах відбіркової комісії та веб-сайті Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення етапів конкурсного відбору.

XIII. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендацій до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється відбірковою комісією в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, а за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв (завершення вступних випробувань).

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії Національного транспортного університету.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету.

13.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення Приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви у паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету, до відбіркової комісії Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначених пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування, зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів,передбачених Умовами та Правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення), або пред’явити особисто оригінали зазначених документів (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) та подати їх копії за умови зберігання оригіналів вищезазначених документів у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до відбіркової комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) відбіркова комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до відбіркової комісії Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до відбіркової комісії Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету);

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожною спеціальністю.

15.2. Після оприлюднення другого та третього списків вступників, рекомендованих до зарахування (при вступі на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти зазначені списки оприлюднюються відповідно 5 та 8 серпня) встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Коригування списків рекомендованих для зарахування вступників відбувається відповідно до пункту 15.1 цього розділу. Рекомендовані до зарахування вступники, які до дня завершення третього встановленого строку вибору вступниками місця навчання включно (при вступі на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти до 10 серпня включно) не подали до відбіркової комісії Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

15.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету встановлені Приймальною комісією Національного транспортного університету не пізніше 23 серпня 2013 року на денну форму навчання та 14 серпня 2013 року на заочну форму навчання.

15.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIІІ цих Правил.

XVІ. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Національного транспортного університету на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання разом з додатками до них формуються відбірковою комісією Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету в Єдиній базі відповідно до рейтингового списку вступників, списків вступників, рекомендованих для зарахування, за формами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 травня 2012 року за № 711/21024, та оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії та веб-сайті Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на навчання завантажуються до Єдиної бази та у паперовому вигляді надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

16.3. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.4 розділу XVІІІ цих Правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування) у Барському автомобільно-дорожньому технікумі Національного транспортного університету, відповідно до конкурсного бала.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до відбіркової комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до рейтингового списку вступників.

XVІІ. Додаткове зарахування до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету та зберігання робіт вступників

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету. На звільнені місця державного замовлення може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які вступали до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету на цю спеціальність. На вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, може проводитись додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету або до іншого вищого навчального закладу на ту саму спеціальність і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

 

 

XVIІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету

18.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Акредитація журналістів здійснюється у Приймальній комісії Національного транспортного університету не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше, ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюются.

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання.В особливих випадках – не пізніше, ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

18.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету здійснюється за даними Єдиної бази із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VIІ-XІ цих Правил, зокрема в інформаційній системі «Конкурс».

Відбіркова комісія Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету подає у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної бази із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VIІ-XІ цих Правил.

18.6. Усі питання, пов’язані з прийомом до Барського автомобільно-дорожнього технікуму Національного транспортного університету, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії повинні своєчасно доводитися до відома вступників засобами наочної інформації.